• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klub-przedsiebiorcy.pl, prowadzony jest przez Joannę Wiejak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Wiejak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9521130276, REGON 140410169.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Wiejak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9521130276, REGON 140410169
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.klub-przedsiebiorcy.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: averton@vp.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 722 142 474
3. Adres Sprzedawcy do korespondencji: Warszawa, ul. Walcownicza 40F
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 26 1140 2004 0000 3402 4109 7952
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-18:00

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies oraz Javascript,
d. program do odczytu plików typu PDF,
e. zainstalowany program FlashPlayer,
2. Informacja o plikach cookie
a. Serwis internetowy może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych.
b. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
c. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są podane w cenach netto oraz brutto (cena brutto uwzględnia podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, login, hasło, nr telefonu, adres do faktury i dostawy, dla firm także nazwę firmy oraz NIP.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamów i zapłać” oraz jeśli klient zostanie o to poproszony potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,
c. Wysyłka online (dla plików i usług elektronicznych, np. e-booki, e-kursy),
d. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową i nie udostępnia możliwości odbioru osobistego.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
c. Płatność kartą płatniczą
d. Płatność za pobraniem

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. Niektóre metody mogą być włączone lub wyłączone dla poszczególnych produktów w Sklepie. Klient dokonuje wyboru jednej z metod udostępnionej w Koszyku.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Dla sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Wysyłka nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia lub częściami, jeśli poszczególne wysyłki zostały oddzielnie opłacone (np. w sytuacji, gdy produkty są odrębnie magazynowane).
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem przez klienta do wystawienia przez Sprzedawcę faktury Vat bez konieczności uzyskania jego podpisu. Składając zamówienie klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
8. Ponieważ produkty wystawiane są także w innych miejscach, może zdarzyć się tak, że np. stany magazynowe nie zaktualizują się na bieżąco i nastąpi brak produktu w magazynie. O takiej sytuacji sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego i zwróci mu równowartość dokonanej wpłaty, a sprzedaż zostanie anulowana. Możliwe jest też wysłanie równoważnego towaru, po uzgodnieniu i akceptacji przez obie strony.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument (zakup konsumenta od przedsiębiorcy) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata, abonament), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zamówienia lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami, zależy od dobrej woli sprzedającego. Zwroty takie co do zasady nie są przyjmowane, za wyjątkiem uzgodnienia i potwierdzenia przez Sprzedawcę.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dokonane przez niego płatności za produkt. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Zwracany przedmiot powinien być w takim samym stanie, w jakim kupujący go otrzymał. Zgodnie z prawem kupujący „ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. Oznacza to, że kupujący bez obaw może sprawdzić sprawność przedmiotu w taki sposób, jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli jednak przekroczy ten dozwolony zakres sprawdzenia, może zostać obciążony kosztami utraty wartości zakupionego towaru.
g. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
h. Odsyłając produkt należy odpowiednio go zabezpieczyć do transportu.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe, a Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. Na stronach Sklepu mogą pojawiać się także rzeczy używane, powystawowe lub wyprzedawane, wtedy szczegółowo opisany jest stan każdego takiego Produktu. Kupujący nie może zareklamować towaru na podstawie określonego ubytku, skazy, niedoskonałości, jeśli wady te zostały ujawnione w opisie transakcji.
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dane dotyczące transakcji oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Jeśli uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu (wskazuje na to stan lub uszkodzenia paczki), kupujący powinien dokonać oględzin i otwarcia paczki przy dostawcy /kurierze (przed odbiorem towaru) oraz spisać z nim protokół, zawierający możliwie dokładny opis szkody oraz dane przesyłki, w przeciwnym razie reklamacja może nie zostać uznana. Reklamacje dotyczące braków lub uszkodzeń w otrzymanej dostawie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
5. Sprzedający, jeśli uzna reklamację decyduje, czy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo tę wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana). Jeśli działania te nie będą skuteczne lub możliwe do zastosowania, sprzedający zwróci konsumentowi kwotę za towar na wskazany rachunek bankowy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady i doliczając czas ustawowy.
6. Kupujący odsyła reklamowany towar na własny koszt. Jeśli sprzedający uzna reklamację wynikającą z rękojmi, pokryje lub zwróci mu poniesione koszty do pułapu rynkowej ceny minimalnej, odpowiadającej wielkości i wadze towaru. Jeśli Kupujący odsyła reklamowany przedmiot, powinien odpowiednio go zapakować i zabezpieczyć.
7. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, termin ten liczony jest od otrzymania lub odbioru reklamowanego towaru.
8. Reklamacja nie zostanie uznana, jeśli kupujący korzystał z towaru niezgodnie z przeznaczeniem, z jego opisem lub parametrami.
9. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, towar zostanie zwrócony kupującemu lub pozostanie do jego dyspozycji.
10. Jeśli przedstawione powyżej wyjaśnienia nie odzwierciedlają zaistniałej sytuacji lub stanu prawnego, nadrzędne zastosowanie mają obowiązujące w Polsce regulacje i przepisy dotyczące reklamacji i zwrotów wadliwego towaru, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawa świadczenia usług drogą elektroniczną.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie lub na fakturze, lub Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, przelewem lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta bankowi lub wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. W celu prawidłowej realizacji umowy i obsługi procesu sprzedaży poszczególnych produktów Administrator może powierzyć dane operatorom zewnętrznym, jak obsługa magazynu, hurtowni, dostawcy produktów, realizatorzy usług.
d. Sklep korzysta z usług elektronicznych takich jak serwery, hosting, programy pocztowe, oprogramowanie do obsługi sklepu internetowego, obsługi faktur i księgowości online, wysyłki mailingu i wysyłki sms, Administrator może powierzyć dane operatorom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do zapewnienia, utrzymania i archiwizacji usług.
e. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, jak księgowość, usługi prawne, finansowe, dokładamy wszelkich starań, aby wybierać renomowanych dostawców usług, którzy w możliwie najszerszym zakresie zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych.
f. Dane mogą być udostępnione organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane przetwarzane są tak długo, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie. Przetwarzane są też tak długo, jak wiąże nas z Tobą umowa i wynikające z niej zapisy. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane przechowujemy przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić takich roszczeń. Dodatkowo dodawany jest też minimum okres, przez jaki prawo wymaga od nas przechowywania i archiwizowania dokumentów.
Jeżeli przetwarzamy twój adres e-mail w związku wysyłką newslettera, robimy to dopóki nie poprosisz o zaprzestanie jego przesyłania oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym kończy się okres dochodzenia roszczeń, w szczególności związany z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, do potwierdzenia przetwarzania, do sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, do skargi lub sprzeciwu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Sprzedawca traktuje swoich kontrahentów, zarówno klientów, jak i dostawców, jako partnerów, na zasadach win-win, aby wszystkie strony miały satysfakcję ze współpracy i dokonanych transakcji. Klient zawsze ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą, jeśli ma dodatkowe pytania. Dane do kontaktu podane są w § 3 niniejszego Regulaminu.